Czyszczenie i dezynfekcja instalacji ciepłej wody

pod kątem czyszczenia zbiornika i instalacji ciepłej wody.  

Obligatoryjne badania wody w obiektach użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, ośrodki służby zdrowia, baseny, hotele) pod kątem wykrywania bakterii Legionella przeprowadzane są w wielu europejskich krajach.

   Podobne regulacje pojawiły się w Polsce w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia, które definiuje nieprzekraczalne stężenie pałeczek Legionelli w podgrzanej wodzie. W oparciu o ten dokument, wprowadzono określone procedury działania w odniesieniu do rezultatu badania bakteriologicznego wody w instalacjach wodociągowych w obiektach użyteczności publicznej.

Liczba Legionellaaspp. w 100 ml Ocena skażenia Postępowanie Badanie
< 100 Brak/ znikome System pod kontrolą- nie wymaga podjęcia specjalnych działań. Po 1 roku lub po 3 latach
100-1000 Średnie Gdy większość próbek okazuje się pozytywna, należy sieć wodną sklasyfikować jako skolonizowaną przez pałeczki Legionella, określić przyczynę (przeprowadzić przegląd techniczny) i wdrożyć działania, mające na celu redukcję liczby bakterii. Kolejne czynności (czyszczenie i dezynfekcja) podejmowane są na podstawie wyniku następnego badania. Po 4 tygodniach. Jeśli rezultat badania nie zmieni się, powinno wykonać się czyszczenie oraz dezynfekcję. Ponowne badanie po upływie 1 tygodnia, następnie po 1 roku.
1000-10000       Wysokie Podjąć działania interwencyjne
j. w., uwzględniające czyszczenie oraz dezynfekcją całego systemu - woda nie kwalifikuje się do natrysków.
Po upływie 1 tygodnia od czyszczenia oraz dezynfekcji, a następnie co 3 miesiące.
>10000 Bardzo wysokie W trybie natychmiastowym wyłączyć z użytkowania urządzenia oraz instalacje wody podgrzewanej oraz dokonać zabiegów ich czyszczenia oraz dezynfekcji.
i dezynfekcji.
Po upływie tygodnia od dnia czyszczenia oraz dezynfekcji, a następnie co 3 miesiące.

   W odniesieniu do zakładów leczenia zamkniętego, w  których znajdują się pacjenci o osłabionej odporności, w tym leczeni immunosupresyjnie, obecność bakterii Legionella sp. powinna być wykluczona w próbce wody o objętości 1000 ml.

   W sytuacji przypuszczenia, że doszło do skażenia instalacji wody pitnej bakteriami Legionella lub w trakcie przeprowadzanych cyklicznie badań kontrolnych przez wykwalifikowane służby sanitarne lub właściwie przeszkolone osoby, powinno być przeprowadzone pobranie próbek wody do wykonania badań we właściwych punktach sieci

  • wypływ ze zbiornika podgrzanej wody lub zlokalizowany najbliżej zbiornika punkt czerpalny,
  • punkt czerpalny najbardziej odległy od zbiornika podgrzanej wody,
  • woda z powrotem dopływająca do przegrzewacza (recyrkulacja),
  • określone punkty pośrednie, w szpitalach - co najmniej 2 próbki na 100 łóżek.

    Jeżeli w danym  obiekcie funkcjonuje więcej niż jeden obieg wody, pobrania próbek należy dokonać z każdego z tych obiegów zgodnie ze wskazówkami powyżej podanymi. Dodatkowo, przyjmując plan miejsc pobrania próbek, należy w szczególny sposób zadbać o dokładne uzyskanie wody do badania na oddziałach, na których leczone są osoby, znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka (oddziały transplantologii, onkologii, HIV). Do każdej pobranej próbki powinien być dołączony protokół pobrania, uwzględniający takie informacje, jak: lokalizacja poboru próbki, typ próbki, rodzaj systemu wodnego bądź urządzenia oraz punkt pobrania wody. Ponadto wymagane jest podanie objętość próbki wody oraz data i czas jej pobrania. Uzyskane tym sposobem próbki powinno chronić się przed światłem oraz transportować w temp. nieprzekraczającej 18oC (lecz nie niższej niż 6oC).

Bakterie Legionella w instalacjach i zbiornikach wodnych

Pojawienie się pałeczek Legionella w traktach wodociągowych jest nie tylko problemem mikrobiologicznym, lecz także kwestią natury technicznej. Gabaryty instalacji oraz funkcjonujące w nich rozwiązania konstrukcyjne często powodują niepożądane i szybkie namnażania się kolonii Legionella. Instalacje podgrzewające i transportujące ciepłą wodę powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby jakakolwiek wada konstrukcyjna budynku nie wpływała na ich funkcjonowanie. Równocześnie niezbędne jest przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom stanu higienicznego.

   Cechy fizykochemiczne  wody, w tym jej jakość zwykle pozwiązane są ze strukturą samej instalacji. Trafnym przykładem jest temperatura wody, zależna od stanu izolacji poszczególnych elementów sieci. Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku, które zmieniło rozporządzenie dotyczące uwarunkowań technicznych, jakie powinny spełniać budynki oraz ich lokalizacja, przekrój danego przewodu czy też komponentu nie może być mniejszy niż zdefiniowany w ustawie. Także czynnik, jakim jest prędkość przepływu wody w instalacji może mieć związek z tempem namnażania się pałeczek Legionellia(okazuje się, że niskie prędkości przepływu wody sprzyjają wytrącaniu się osadu który jest środowiskiem życia dla bakterii).  Najróżniejsze zakamarki czy wgłębienia, będące konsekwencją niedokładnego montażu  lub  pojawiąjące się wraz z upływem czasu w rezultacie korozji, również sprzyjają tworzeniu się biofilmu - tj. nagromadzenia się kolonii mikroorganizmów, w tym także pałeczek Legionella).  

Oczyszczanie zbiorników ciepłej wody i instalacji cieplnej z bakterii Legionella

Należy zwrócić uwagę na fakt, że bakteria Legionella jest wszechobecna, a jej występowanie ma ścisły związek ze środowiskiem wodnym. Ulubione miejsca namnażania się pałeczek tej bakterii to rury, odpływy, węże, baseny, sitka prysznicowe, krany. Legionella lubi ciepło, stąd jej obecności sprzyjają instalacje ciepłej wody. Co prawda wysoka temperatura rzędu 70 oC powoduje jej obumarcie, ale w użytkowych instalacjach wodnych takie temperatury nie są stosowane, tym bardziej, iż mogą doprowadzić do ich awarii. Nie można jednak ignorować faktu, występowania tej bakterii w naszym środowisku, gdyż jest to groźny czynnik chorobotwórczy.

Jak zatem skutecznie walczyć z Legionellą? Wspomniano już, że punktem wyjścia w działaniach prewencyjnych odnośnie zwalczania tego mikroba jest regularny monitoring sanitarny sieci. Drugim elementem jest właściwe czyszczenie instalacji ciepłej wody i jej dezynfekcja. Jest to także usługa oferowana i wykonywana przez naszą firmę. Dezynfekcja wody ciepłej, której celem jest wyeliminowanie Legionelli, może być prowadzona różnymi metodami. Zasadniczo podejmowane są działania chemiczne bądź fizyczne. Fizyczne czyszczenie instalacji cieplnej lub zbiornika wodnego to m.in.: podwyższanie temperatury, stosowanie ultradźwięków czy wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego. Usuwanie fizyczne różnych nagromadzeń i osadów to działanie zmierzające przede wszystkim do eliminacji warunków, sprzyjających rozwojowi szkodliwych organizmów w środowisku wodnym. Natomiast metody chemiczne stosowane podczas czyszczenia zbiornika i instalacji ciepłej wody to: jonizacja,dezynfekcja podchlorynem sodudwutlenkiem chlorunadtlenkiem wodorukwasem nadoctowym bądź też ozonowanie. Tego rodzaju zabiegi doprowadzają do wyginięcia mikroorganizmów o dużym potencjale chorobotwórczym.

Wszystkie wymienione działania przywracają wodzie zdatność do spożycia oraz stosowania jej do celów utrzymania higieny i czystości. Oczyszczanie instalacji cieplnej z bakterii Legionella jest konieczne zarówno w obiektach użyteczności publicznej, w tym szczególnie placówkach leczniczych, jak i w prywatnych gospodarstwach domowych.

Profesjonalna dezynfekcja ciepłej wody

Oferta naszej firmy obejmuje wykonywanie akredytowanych oraz całościowych i niezależnych badań i analiz wody. Zapewniamy kompetentne i rzetelne działania diagnostyczne, dotyczące eksploatacji instalacji wodnych, a także prace mające na celu poprawę ich funkcjonowania.

Zapraszamy do kontaktu administratorów placówek i obiektów publicznych oraz klientów prywatnych. Nasze specjalistyczne usługi zapewnią Państwu orientację, co do stanu mikrobiologicznego wody. W sytuacji, która wymagać będzie interwencji przeprowadzimy wszelkie niezbędne działania związane z poprawą stanu jakości urządzeń sieci wodnej oraz bezpieczeństwa związanego z wodą i jej użytkowaniem.

Czyszczenie zbiorników wody ciepłej z bakterii, jak i dezynfekcja ciepłej wody, to usługi świadczone przez nas już od wielu lat. Regularne oczyszczanie cieplnej instalacji jest gwarancją, że Legionella nie będzie miała odpowiednich warunków do tego, aby się rozwijać. Fizyczne i chemiczne działania pozwolą usunąć osady i nagromadzenia, które są idealnym środowiskiem dla tej bakterii. Cyklicznie wykonywana dezynfekcja instalacji ciepłej wody pozwoli uniknąć niepotrzebnych w skutkach problemów zdrowotnych. Oczyszczanie zbiorników ciepłej wody, jak i czyszczenie instalacji wody ciepłej sprawdzonymi metodami, to usługi, które realizujemy profesjonalnie i skutecznie. Zapraszamy do współpracy podmioty zainteresowane polepszeniem jakości wody!

Skontaktuj się z nami!