Czyszczenie i dezynfekcja instalacji ciepłej wody

Obowiązkowe badania wody w obiektach użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, ośrodki służby zdrowia, baseny, hotele, pod kątem wykrywania bakterii Legionella przeprowadzane są w wielu europejskich krajach.

Podobne regulacje pojawiły się w Polsce w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) , które definiuje nieprzekraczalne stężenie pałeczek Legionelli w ciepłej wodzie. W oparciu o ten dokument, wprowadzono określone procedury działania w odniesieniu do rezultatu badania bakteriologicznego wody w instalacjach ciepłej wody użytkowej (c.w.u) w obiektach użyteczności publicznej.

W odniesieniu do zakładów leczenia zamkniętego, w  których znajdują się pacjenci o osłabionej odporności, w tym leczeni immunosupresyjnie, obecność bakterii Legionella sp. powinna być wykluczona w próbce wody o objętości 1000 ml.

Zapraszamy do kontaktu administratorów placówek i obiektów publicznych oraz klientów prywatnych. Nasze specjalistyczne usługi zapewnią Państwu pewność, co do stanu mikrobiologicznego wody. W sytuacji, która wymagać będzie interwencji przeprowadzimy wszelkie niezbędne działania związane z poprawą stanu jakości urządzeń sieci c.u.w oraz bezpieczeństwa związanego z wodą i jej użytkowaniem.

Miejsca pobierania do badania próbek ciepłej wody pozwalające na ocenę wewnętrznej instalacji wody ciepłej, w celu wykrywania bakterii Legionella sp., w budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego – są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 i są zlokalizowane w:

– wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższym punkcie czerpalnym;
– punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbiornika ciepłej wody;
– miejscu powrotu wody do podgrzewacza;
– wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu.

Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda

Lp. Parametr Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml]
1. Legionella sp.  <100*  100
<50** 1000

*Należy badać w próbkach wody ciepłej pobranych w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne i w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

**Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania
w zależności od wyników badania bakteriologicznego

Liczba Legionella
 sp. 
Ocena skażenia Postępowanie Badanie
<100/100 ml
< 50/1000 ml *
Brak/ znikome System pod kontrolą- nie wymaga podjęcia specjalnych działań. 2 razy w roku**
Po 1 roku ***
≥100/100 ml
≥50/1000 ml*
Średnie Gdy większość próbek okazuje się pozytywna, należy sieć wodną sklasyfikować jako skolonizowaną przez pałeczki Legionella, określić przyczynę (przeprowadzić przegląd techniczny) i wdrożyć działania, mające na celu redukcję liczby bakterii. Kolejne czynności (czyszczenie i dezynfekcja) podejmowane są na podstawie wyniku następnego badania. Po 4 tygodniach. Jeśli rezultat badania nie zmieni się, powinno wykonać się czyszczenie oraz dezynfekcję. Ponowne badanie po upływie 1 tygodnia, następnie po 1 roku.
≥1000/100 ml
>100/1000 ml*
Wysokie Podjąć działania interwencyjne
j. w., uwzględniające czyszczenie oraz dezynfekcją całego systemu – woda nie kwalifikuje się do natrysków.
Po upływie 1 tygodnia od czyszczenia oraz dezynfekcji, a następnie co 3 miesiące.****
≥10000/100 ml
≥1000/1000 ml*
Bardzo wysokie W trybie natychmiastowym wyłączyć z użytkowania urządzenia oraz instalacje wody podgrzewanej oraz dokonać zabiegów ich czyszczenia oraz dezynfekcji.
i dezynfekcji.
Po upływie tygodnia od dnia czyszczenia oraz dezynfekcji, a następnie co 3 miesiące.****

*Wartość parametru dotyczy przedsiębiorstw podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

**Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody do badań w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym.

***Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody do badań w podmiotach innych niż podmioty wskazane w pkt 3. Jeżeli w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml, badanie wykonuje się po 3 latach.

****Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok. Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 50 jtk/1000 ml, to następne badanie można wykonać za pół roku.