Dezynfekcja termiczna

W obliczu rosnących zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia i wody użytkowej zwracamy Państwa uwagę na możliwość zwalczania szkodliwych drobnoustrojów. Jedną z metod jest dezynfekcja termiczna pozwalająca zwalczyć np. bakterie Legionella, a tym samym zredukować ryzyko zachorowania na jedną z dwóch charakterystycznych postaci legionellozy – chorobę legionistów lub gorączkę Pontiac.

Miejscami szczególnie narażonymi na rozwój kolonii Legionella są tzw. martwe odcinki (w których woda jest w stanie zastoju) oraz miejsca, w których tworzą się osady (bakterie z rodzaju Legionella rozwijają się głównie w osadach i tzw. biofilmie- złożonej grupy mikroorganizmów tworzącej się na powierzchniach ciał stałych). Również powierzchnie tracące swoją gładkość na skutek korozji, stają się bardziej atrakcyjne dla rozwijającej się struktury.

Przegrzewanie wody w celu zwalczenia Legionelli

Stosując tę technikę dezynfekcji fizycznej wykorzystujemy fakt, że w temperaturze powyżej 70oC pałeczki Legionella, obumierają w krótkim czasie.  Zważywszy na to, iż jest to metoda najmniej szkodliwa dla zdrowia i stosunkowo prosta, cieszy się dużą popularnością wśród metod pozbywania się bakterii Legionella.

Wady metody dezynfekcji termicznej

Mówiąc o skutkach ubocznych tej metody usuwania bakterii Legionella, chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość wytrącania się związków węglanowych na wewnętrznych ściankach instalacji oraz spotęgowanie procesów korozyjnych (negatywny wpływ na całą instalację). Metoda ta, mimo chwilowego usunięcia problemu Legionelli działa krótkotrwale i zakażenie może stopniowo powracać. Do wad należy zaliczyć również jej czasochłonność oraz brak pewności, że została przeprowadzona prawidłowo (m.in brak odpowiedniej temperatury podczas przegrzewania, brak dostępu do wszystkich punktów instalacji).

Przepisy prawne dotyczące dezynfekcji termicznej

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C.”

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą ofertą. W razie pytań służymy pomocą naszych specjalistów.