Powstawanie biofilmu w warunkach przemysłowych

Powstawanie biofilmu w warunkach przemysłowych Część 2 Zagrożenia bakteriami Legionella pneumophila

Dr hab. Anna Sałek: Powstawanie biofilmu w warunkach przemysłowych. Cz. 2. Zagrożenia bakteriami Legionella pneumophila. International Bio-Consulting, Germany; Domatec GmbH, Niemcy

Wstęp

Konwencjonalne metody zabijania bakterii zasiedlających biofilm, użycie antybiotyków, czy typowa dezynfekcja chlorem, są często nieefektywne. Ogromne dawki środków przeciwbakteryjnych, stosowane celem zidentyfikowania biofilmu, są dla środowiska wysoce niepożądane (i być może niedozwolone przez obowiązujące regulacje), a w przemyśle oraz w medycynie- niepraktyczne i szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Jednym ze skutecznych sposobów likwidacji biofilmu jest metoda kombinowana, tj. wstępne mechaniczne rozbicie hydrożelu (co przedstawia poniższy rysunek, Rys. 1), aanastępnie chemiczna, bądź termiczna inaktywacja (powyżej 70°C, przez co najmniej 2 minuty) odsłoniętych pojedynczych komórek

Legionella i choroba legionistów- strategie postępowania i dobre praktyki w Europie

ISSN 1725-7077

Legionella i Choroba Legionistów- strategie postępowania i dobre praktyki w Europie.

Choroba legionistów, zwana też legionellozą, to postać zapalenia płuc wywołanego przez bakterię Legionello pneumophila i bakterie z nią spokrewnione. Łagodniejszą postacią choroby jest zakażenie dróg oddechowych zwane gorączką Pontiac. Choroba legionistów zazwyczaj rozwija się wskutek inhalacji małych kropel wody (aerozoli) zanieczyszczonych bakterią Legionella. Jednak u większość osób narażonych na kontakt z bakterią Legionella nie dochodzi do zachorowania i nie potwierdzono przenoszenia się choroby między ludźmi. U niektórych osób ryzyko zachorowania na chorobę legionistów jest wyższe, np. u osób w wieku powyżej 45 lat, palaczy, osób nadużywających alkoholu, osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego lub nerek oraz u osób z nie-doborem odporności.

Legionelloza nie tylko dotyczy

Wpływ temperatury

Andrzej Wolski, Krzysztof Kaiser: Wpływ temperatury wody w instalacji ciepłej wody użytkowej na rozwój bakterii Legionella, INSTAL 4/2011.

Czynnikiem dominującym, sprzyjającym rozwojowi i namnażaniu się bakterii Legionella jest temperatura wody w zakresie 20- 48°C. Optymalna dla rozwoju jest temperatura 30- 45°C. Rozwój lub obumieranie populacji bakteryjnych w niezmiennych warunkach środowiskowych następuje w postępie geometrycznym.

Z przedstawionych wykresów wynika, że w instalacji, w której temperatura wody w żadnym jej punkcie nie spada poniżej 49°C, co w rzeczywistości nie jest łatwym do spełnienia zadaniem, rozwój bakterii Legionella jest niemożliwy. Już w temperaturze 55°C następuje kilkuset krotne zmniejszenie liczebności populacji bakterii po czasie 1 h, a w temperaturze 60°C po czasie 1 h następuje dezynfekcja termiczna skażonej wody, która jest jedną

Nowe zagrożenie w Polsce

Hanna Stypułkowska-Misiurewicz, Katarzyna Pancer: 

LEGIONELOZA – NOWE ZAGROŻENIE W POLSCE

Zakład Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny Kierownik: S. Kałużewski

Omówiono charakterystyczne cechy epidemiologii legionellozy oraz metody laboratoryjne wykrywania zakażenia Legionella u człowieka opraco­wane do stosowania w kraju. Przedstawiono wyniki badania legionelozy w Polsce prowadzonego w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie przy współpracy z Europejską Grupą ds. Zakażeń Legionella EWGLl (European Working Group for Legionella Infections). Opisano przypadki rozpoznanych zachorowań i odwołano się do badań świadczących o wy-stępowaniu zagrożenia legionelozą w Polsce.

Słowa kluczowe: choroba legionistów, legioneloza, choroby zakaźne, atypowe zapalenie

płuc, Legionella spp.

Key words: legionaires disease, legionellosis, infectious diseases, atypical pneumonia, Le­gionella spp.

WSTĘP

Legioneloza jest to zakaźna choroba człowieka wywołana przez

Lśniący prysznic pełen bakterii

Menedżer Zdrowia 2/2009, s. 72-74.

W placówkach służby zdrowia woda kojarzy się z czystością i higieną. Niestety, nawet i najczystsze krany, prysznice czy inhalatory mogą być źródłem zakażeń groźnymi bakteriami. Niektóre takie przypadki w Polsce kończyły się śmiercią pacjentów. Jak tego uniknąć? Odpowiedzią jest wymiana, modernizacja lub czyszczenie sieci wodnej w placówce. 

Kilkadziesiąt lat temu kontakt personelu medycz­nego lub pacjentów z wodą oznaczał dbanie o higienę i dawał wrażenie bezpieczeństwa. Jak się okazuje — bardzo złudnego bezpieczeństwa. Zaniedbywane przez lata sieci wodne w placówkach służby zdrowia mogą być bowiem środowiskiem, w którym wykluwa­ją się bakterie, m.in. Escherichia coli i wyjątkowo groź­nej dla człowieka Legionelli.

Sieć wodna jako źródło zakażeń

Legionella, która dostanie się do

Metoda jonizacyjna

W  tej  metodzie  niszczenia  pałeczek  Legionella i innych mikroorganizmów, wykorzystujemy zjawisko elektrolizy, w której to pomiędzy dwoma elektrodami (miedzianą i srebrną) zanurzonymi w wodzie, przepływa prąd elektryczny. W skutek tego procesu, naładowane elektrycznie jony są przyciągane do przeciwnie naładowanych cząsteczek występujących także w komórkach Legionella pneumofila. Przeniknięte przez ścianę komórkową jony, uniemożliwiają rozmnażanie się mikroorganizmów, prowadząc do wyginięcia populacji.

Metoda ta, ciesząca się coraz większą popularnością, nie posiada efektów ubocznych wpływających na smak i zapach wody. Odradzamy jednak stosowania tej techniki w instalacjach wykonanych z rur stalowych, ponieważ ta technika niszczenia pałeczek Legionella  może negatywnie na nie wpływać (możliwość wytrącania się miedzi na wewnętrznych ścianach rur).

Dezynfekcja z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego (UV)

W celu usunięcia z instalacji bakterii Legionella lub innych mikroorganizmów, proponujemy Państwu zastosowanie dezynfekcji elektromagnetycznej. Wykorzystujemy w niej promieniowanie ultrafioletowe (UV) o długości fali 240-280 nm, wytwarzane przez urządzenia wyładowcze w postaci specjalnych lamp. Cząstki znajdujące się w pałeczkach pałeczki Legionelli (w tym DNA) pochłaniają fotony, przez co ich struktura wewnątrzkomórkowa ulega zniszczeniu. W skutek tego komórki Legionelli  tracą zdolność podziału i umierają.

Metoda ta może służyć również do zwalczania innych mikroorganizmów, w tym bakterii, wirusów i grzybów.

Mówiąc o zaletach pisanej wyżej techniki niszczenia kolonii Legionelli, chcemy zwrócić uwagę na łatwość zainstalowania i obsługi procesu dezynfekcji oraz brak możliwości wystąpienia efektów ubocznych na skutek przedawkowania naświetlania promieniami. Wymieniając wady metody, nie sposób nie wspomnieć o jej

Dezynfekcja z wykorzystaniem ultradźwięków

W metodzie tej wykorzystujemy fale ultradźwiękowe o częstotliwości około 15 Hz. Pałeczki Legionelli i inne mikroorganizmy niszczone są za sprawą powstałych gwałtownych zmian prędkości i ciśnienia płynu.

Stosując te metodę łączymy ją również z dezynfekcją promieniowaniem elektromagnetycznym lub innymi technikami dezynfekcji chemicznej.

Ozonowanie

Stosując ozon jako środek służący do dezynfekcji instalacji wody pitnej, wykorzystujemy fakt, że substancja ta, w kontakcie z wodą, ulega rozkładowi, tworząc tlen atomowy, który z kolei jest bardzo silnym środkiem utleniającym i niszczącym pałeczki Legionelli.

Preparat ten,  mimo iż w dużych stężeniach może być szkodliwy dla zdrowia człowieka, wpływa na poprawę barwy i smaku wody, utleniając nie tylko mikroorganizmy Legionella pneumophila, ale nawet takie zanieczyszczenia wody, jak substancje powierzchniowo czynne, czy pestycydy. Jednak ze względu na to, że środek ten nie jest w stanie penetrować biofilmu, jedynie wolne bakterie Legionella mogą być przez niego niszczone.

Dezynfekcja kwasem nadoctowym

Stosowany przez nas kwas nadoctowy jest preparatem bardzo szybko przynoszącym widoczne rezultaty, a specyfika jego działania sprawia, że mikroorganizmy nie mają możliwości uodpornienia się na preparat. Substancja ta charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum zwalczanych mikroorganizmów, bakterii, a także ich form przetrwalnikowych.

Stosując kwas nadoctowy należy pamiętać o jego właściwościach korozyjnych w stosunku do mosiądzu i miedzi.

  • 1
  • 2