Legionella i choroba legionistów- strategie postępowania i dobre praktyki w Europie

ISSN 1725-7077

Legionella i Choroba Legionistów- strategie postępowania i dobre praktyki w Europie.

Choroba legionistów, zwana też legionellozą, to postać zapalenia płuc wywołanego przez bakterię Legionello pneumophila i bakterie z nią spokrewnione. Łagodniejszą postacią choroby jest zakażenie dróg oddechowych zwane gorączką Pontiac. Choroba legionistów zazwyczaj rozwija się wskutek inhalacji małych kropel wody (aerozoli) zanieczyszczonych bakterią Legionella. Jednak u większość osób narażonych na kontakt z bakterią Legionella nie dochodzi do zachorowania i nie potwierdzono przenoszenia się choroby między ludźmi. U niektórych osób ryzyko zachorowania na chorobę legionistów jest wyższe, np. u osób w wieku powyżej 45 lat, palaczy, osób nadużywających alkoholu, osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego lub nerek oraz u osób z nie-doborem odporności.

Legionelloza nie tylko dotyczy ogółu społeczeństwa, np. podróżnych  przebywających  w  hotelach, lecz także pracowników – zwłaszcza konserwatorów klimatyzacji lub wodociągów. Istnieją dowody, że na bakterię Legionella mogą także być narażone osoby pracujące w miejscach wyposażonych w nawilżacze powietrza, stomatolodzy, pracujący przy eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, spawacze, pracownicy myjni samochodowych, górnicy, pracownicy służby zdrowia czy pracownicy zakładów utylizujących ścieki przemysłowe w różnych gałęziach przemysłu, np. celulozowni i papierni.

W celu poprawy poziomu wiedzy na temat epidemiologicznych i mikrobiologicznych aspektów choroby legionistów utworzono w Europie specjalny zespół działający w tym obszarze – EWGU (European Wor­king Group for Legionella Infections), który jednak prawie wcale nie uwzględnił kwestii związanych z ryzykiem zawodowym. Oznacza to, że brak jest rzetelnych danych dotyczących choroby legionistów w środowisku pracy. Dnia 1 kwietnia 2010 r. EWGU został przeniesiony do Europejskiego Centrum Kontroli Chorób, a jego nazwę zmieniono na Europejską Sieć Nadzoru nad Chorobą Legionistów (ELDSNet).

Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii Legionella:

 •  Temperatura wody pomiędzy 20°C a 45°C.
 •  Zastój lub wolny obieg wody.
 •  Duże stężenie drobnoustrojów, w tym glonów, ameb, śluzowców i innych bakterii.
 •  Obecność biofilmu, kamienia, osadu, mułu, rdzy lub innej materii organicznej.
 •  Zniszczone elementy sieci wodno-kanalizacyjnej, takie jak łączniki gumowe, które mogą być źródłem substancji odżywczych zwięk­szających wzrost bakterii.

Systemy narażone na występowanie bakterii Legionella:

 • Instalacje wodne zawierające wieżę chłodniczą.
 • Instalacje wodne zawierające skraplacz wyparny.
 • Instalacje gorącej i zimnej wody.
 • Wanny w uzdrowiskach (tzw. wanny z hydromasażem, gorące łaźnie, wanny uzdrowiskowe).
 • Nawilżacze i systemy nawilżające.
 • Linie wodne (ślinociągi wodne) w fotelach dentystycznych.
 • Stawy napowietrzające w zakładach usuwania odpadów biologicz­nych i zakładach usuwania ścieków przemysłowych.
 • Wysokociśnieniowe wodne urządzenia czyszczące.
 • Inne urządzenia i instalacje zawierające wodę, której temperatura przekracza 20°C
  i w których dochodzi do rozpylania lub tworzenia aerozoli.

Czyszczenie i konserwacja wyżej wymienionych systemów wiążą się z ryzykiem kontaktu z bakterią Legionella.

Kontrola zagrożenia wystąpieniem bakterii Legionella

Ryzyko  wynikające  z  ekspozycji  na  bakterię  Legionella  jest zazwyczaj  kontrolowane za pomocą środków zapobiegających namnażaniu się bakterii w systemie i poprzez ograniczanie ekspozycji na kropelki wody i aerozol. Do środków ostrożności należą:

 • kontrolowanie uwalniania rozpylanej wody;
 • unikanie temperatur od 20°C do 45°C;
 • unikanie zastoju wody, który może pobudzać wzrost biofilmu;
 • unikanie stosowania materiałów, które chronią bakterie i inne mikroorganizmy lub stanowią pożywki pobudzające wzrost drob­noustrojów;
 • utrzymanie czystości systemu i zawartej w nim wody.

Oprócz tego pracownicy zajmujący się konserwacją mogą potrzebować środków ochrony indywidualnej (takich jak np. respiratory).