Zwalczanie Legionelli – przepisy i akty prawne

Negatywne dla zdrowia skutki wynikające z obecności bakterii Legionella w wodzie pitnej i użytkowej to rzecz, która nie umknęła również ustawodawcom. Kwestia zapobiegania temu zjawisku regulowana jest w następujących dokumentach prawnych:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) – bakteria Legionella jest jednym z tzw. szkodliwych czynników biologicznych;
  • Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach 06.09.2001 r. Dz. U. Nr 126, poz. 1384 – Legionella jest jedną z chorób zakaźnych, obowiązkowo rejestrowanych i zgłaszanych Państwowej Inspekcji Sanitarnej od 31.10.2001 r.;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) –  od dnia 1 stycznia 2008 r. wprowadzony został obowiązek badania wody ciepłej z budynków zamieszkania zbiorowego i zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej w kierunku Legionelli;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – w tym dokumencie znajduje się m.in. zapis dla budynków nowoprojektowanych, który określa szczegółowe wymagania temperatury, jaka powinna  być w instalacji ciepłej wody w celu ochrony przed m.in. Legionellą.